Anëtarë të zgjedhur të Këshillit Kombëtar

Këshilli Kombëtar i Urdhrit është organi ekzekutiv i Urdhrit, i cili përbëhet nga 17 anëtarë. Në përbërjë të Këshillit Kombëtar janë edhe 5 anëtarë të caktuar nga Ministritë, aktualisht vetëm 4 anëtarë, përkatësisht nga:
1. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (njëkohësisht edhe Autoriteti Kompetent i Urdhrit të Psikologut sipas ligjit)
2. Minitria e Arsimit Sportit dhe Rinisë
3. Ministria e Drejtësisë
4. Ministria e Mbrojtjes

 

 

Këshilli Kombëtar ka këto përgjegjësi:
a) miraton strukturën e vet organizative;
b) cakton kuotizacionin dhe tarifat;
c) administron pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Urdhrit në nivel kombëtar;
ç) mbikëqyr të gjithë veprimtarinë e organeve që varen prej tij;
d) harton statutin, rregulloret e Urdhrit, si dhe Kodin e Etikës dhe Deontologjisë dhe ia propozon ato për miratim Asamblesë Kombëtare;
dh) mban dhe përditëson Regjistrin e Urdhrit të Psikologut;
e) ngre grupe pune ad hoc për kryerjen e kontrolleve për ushtrimin e profesionit të psikologut;
ë) përgatit dhe publikon raportin vjetor dhe financiar.

DR.BRUNILDA LABOVITI

DR.BRUNILDA LABOVITI

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Brunilda LABOVITI ka lindur në Vlorë. Ka studiuar në degën e Psikologjisë në Universitetin e Tiranës, ku ka kryer studimet Bachelor, Master shkencor drejtimi klinik dhe Doktoratë. Prej vitesh është pedagoge pranë Departamentit të Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, në Albanian University dhe në…
ELONA MUSTAFARAJ

ELONA MUSTAFARAJ

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Elona Mustafaraj   ka përfunduar studimet në “Psikologji Shkollore dhe Organizimi” në vitin 2007 , në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2013 përfundon studimet master në “Psikologji Këshillimi” po në Universitetin e Tiranës.   Me përfundimin e studimeve …
REDINA BALLA

REDINA BALLA

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Redina Balla (Sulstarova) lindur në 15 Gusht të vitit 1979 në Tiranë. E martuar me tre fëmijë. Ka mbaruar Fakulteti e Shkencave Sociale, dega Psikologji në vitet 1998-2002.  Në vitet 2010-2010 Master shkencor Psikologji Klnike. Aktualisht është në vitin e fundit si Doktorante. Gjatë periudhës së studimeve të larta ka…
DR.BLERTA BODINAKU

DR.BLERTA BODINAKU

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Është pedagoge në Departamentin e Pedagogjisë dhe të Psikologjisë (DPP) së Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranë. Është diplomuar si psikologe klinike në vitin 2000 pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës si dhe ka përfunduar studimet master në psikologji këshillimi në vitin 2003, pranë të njejtit Fakultet. Studimet e doktoraturës i ka kryer në fushën e vlerësimit psikometrik…
REZARTA BASHA

REZARTA BASHA

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Jam diplomuar ne vitin 2004 ne degen Psikologji shkollore dhe organizacionale, prane Universitetit te Tiranes dhe  kam kryer  Master i nivelit te pare  Shkenca komunikimi dega “Marredhenie me publikun”2009 – 2010, Master i nivelit te dyte Shkenca komunikimi dega “Lidershpi dhe menaxhim Karriere”
DENATA TOÇE

DENATA TOÇE

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Dr. Proc. Denata Toçe ka lindur më 20.11.1980 në qytetin e Tiranës. Ka mbaruar studimet e larta në psikologji me titullin Psikologe Shkollore-Organizacionale, në Universitetin e Tiranës, FSHS, në vitin 2004. Merrë dipllomën master SHPU, me titullin Psikologe Këshillimi, në Universitetin e Tiranës, FSHS, në vitin 2008.
DR. SKERDI ZAHAJ

DR. SKERDI ZAHAJ

Anëtar e Këshillit Kombëtar

Skerdi Zahaj është pedagog në Departamentin e Pedagogjisë dhe të Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Ka përfunduar studimet Bachelor në Psikologji, Master i Shkencave në Psikologji Klinike dhe Doktoraturën mbi “Trajektoret e zhvillimit të identitetit të….
SONILA MEÇAJ

SONILA MEÇAJ

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Sonila Meçaj është diplomuar në vitin 2000 në degën e Psikologjisë Klinike pranë Departamentit të Psikologjisë, FShS, UT. Në vitin 2007 certifikohet nga Shoqata Europiane për Psikoterapinë modalitetin  psikonalitik/psikodinamik. Në vitin 2011 përfundon studimet master në ‘Drejtim dhe menaxhim…
DR.VALBONA HABILI

DR.VALBONA HABILI

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Valbona Habili Sauku  i përket  brezit të parë të Psikologjisë, diplomuar në drejtimin shkollor/organizacional në vitin 2000. Studimet pasuniversitare kanë vijuar me programin “Master në Këshillim Psikologjik” në 2004 – 2007. Ka marrë gradën “Doktor në Psikologji” në Korrik të 2016, pranë Fakutetit të Shkencave Sociale…
GRACIELA MANA

GRACIELA MANA

Anëtare e Këshillit Kombëtar

Graciela Mana ka lindur në Tiranë, më 23.11.1976 dhe është diplomuar si Psikologe Kliniciste dhe ka kryer Master në Psikologji Klinike të Avancuar. Ajo është çertifikuar për Ndërmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve në grupmoshat shkollore, Facilitatore pë Programin për Forcimin e Familjes për Prindërit dhe Fëmijët, Punën me fëmijët me vështirësi në të nxënë, etj.