Botime

 

i

Raporti Vjetor 2017 – Urdhri i Psikologut – Shqip

i

Annual Report 2017 – Order of Psychologists – English

i

Raporti Vjetor 2018 – Urdhri i Psikologut – Shqip

i

Annual Report 2018 – Order of Psychologists – English

KODI I ETIKËS DHE DEONTOLOGJISË I PSIKOLOGËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Pjesëmarrja e psikologut në procese të drejtësisë për të mitur

Broshura informuese për gjyqtarë e prokurorë

Fletëpalosje për gjyqtarët e SEKSIONEVE CIVILE

Fletëpalosje për gjyqtarët e SEKSIONEVE FAMILIARE

Fletëpalosje për GJYQTARET në procesin penal ME TË MITURIT

Fletëpalosje për PROKURORET në procesin penal ME TË MITURIT