Botime

 

i

Raporti Vjetor 2017 – Urdhri i Psikologut – Shqip

i

Annual Report 2017 – Order of Psychologists – English

i

Raporti Vjetor 2018 – Urdhri i Psikologut – Shqip

i

Annual Report 2018 – Order of Psychologists – English

i

Raporti Vjetor 2019 – Urdhri i Psikologut – Shqip

i

Annual Report 2019 – Order of Psychologists – English

i

Raporti Vjetor 2020 – Urdhri i Psikologut - Shqip

i

Raporti Vjetor 2021 – Urdhri i Psikologut - Shqip

i

Annual Report 2021 – Order of Psychologists – English

i

Raporti Vjetor 2022 – Urdhri i Psikologut – Shqip

i

Annual Report 2022 – Order of Psychologists – English

KODI I ETIKËS DHE DEONTOLOGJISË I PSIKOLOGËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Code of Ethics and Deontology

Statute of The Order of Psychologist in Albania

Regulation On Professional Disciplinars Adjuction

Law on The Order Of Psychologiest of Albania

Pjesëmarrja e psikologut në procese të drejtësisë për të mitur

Broshura informuese për gjyqtarë e prokurorë

Fletëpalosje për gjyqtarët e SEKSIONEVE CIVILE

Fletëpalosje për gjyqtarët e SEKSIONEVE FAMILIARE

Fletëpalosje për GJYQTARET në procesin penal ME TË MITURIT

Fletëpalosje për PROKURORET në procesin penal ME TË MITURIT

Rezultatet e shërbimit psikologjik Covid-19