Aplikoni Këtu

Moduli I

Tema: “Kuptimi, metodologjia dhe kriteret e vlerësimit psikologjik të Stresit Post Traumatik në rastin e aksidenteve”.
Data: 19-20 Maj 2023
Lektorë: Dr.Valbona Treska, Prof.As.Dr. Valbona Alikaj dhe Msc.Blerina Toma.

Moduli II

Tema: “Roli i psikologut në kontekstin e vlerësimeve penale dhe sjelljes delinkuente”.
Data: 9-10 Qershor 2023
Lektorë: Prof.As.Dr.Vasilika Hysi, Msc.Naureda Bajraktari.

Moduli III

Tema: “Vlerësimi i Çrregullimeve Mendore të prindërve në çështjet e zgjidhjes së martesës dhe lënies së fëmijëve për rritje dhe edukim”
Data: 14-15 Korrik 2023
Lektorë: Dr.Valmira Skëndi dhe Msc.Blerina Toma.