Formularë Për Edukimin Në Vazhdim

i

Formular aplikimi për Aktivitete të Edukimit në Vazhdim të paakredituara paraprakisht

i

Përmbledhje rregullash orientuese për ofruesit e edukimit në vazhdim në psikologji

i

Formular Vlerësimi Nga Pjesëmarrësit

i

Aplikimi Për Aktivitete Të Edukimit Në Vazhdim

i

Formular Aplikimi Për Akreditim

i

Vlerësimi i Jashtëm i Eksperti

i

Raporti Përfundimtar i Vlerësimit

i

Çertefikata e Pjesëmarrjes KEVP