KOMISIONI I LICENCIMIT

Komisioni i Liçencimit kryen këto funksione:

a) bashkëpunon me Institucionet kompetente për miratimin e rregullave për liçensimin e psikologëve;

b) miraton zyrtarisht dhënien e Liçencës profesionale për psikologët, që kanë kryer provimin e shtetit;

c) verifikon plotësimin e kushteve ligjore për liçencimin e psikologëve, që përjashtohen nga detyrimi për të dhënë provimin e shtetit dhe miraton liçensimin e tyre. Përjashtohen nga detyrimi për të dhënë provimin e shtetit psikologët që, në çastin e hyrjes në fuqi të ligjit 40/2016  “Për Urdhrin e Psikologut”, ushtrojnë ose kanë ushtruar profesionin e psikologut, si dhepsikologët, të cilët e fitojnë të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar jashtë Republikës së Shqipërisë, në përputhje me përcaktimet e Këshillit të Ministrave;

d) informon Këshillin Kombëtar për të gjitha liçencimet e kryera, si dhe për rastet e refuzimit të liçencimit;
Valbona Treska

Valbona Treska

#

Igli Çutra

Igli Çutra

#

Armira Baboçi

Armira Baboçi

#

Edvin Lame

Edvin Lame

#

Fleura Shkëmbi

Fleura Shkëmbi

#