KOMISIONI I EDUKIMIT NË VAZHDIM

Komisioni i Edukim në Vazhdim është organi më i lartë vendimmarrës i Urdhrit të Psikologut në lidhje me miratimin, akreditimin dhe mbikqyrjen e zbatimit të programeve të trajnimit profesional në psikologji. Ai përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët Presidenti i Urdhrit te Psikologut është anëtar për shkak të detyrës dhe njëkohësisht kryetar i këtij Komisioni, për shkak të detyrës, ndërsa 4 anëtarët e tjerë përzgjidhen nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Psikologut, me konkurrim, nga radhët e anëtarëve të Urdhrit të Psikologut dhe të botës akademike shkencore.
 

Kompetencat e Komsionit të Edukimit në Vazhdim

Kompetencat e Komsionit të Edukimit në Vazhdim përcaktohen në Rregulloren “Për sistemin e edukimit në vazhdim për profesionin e psikologut”, si dokument bazë mbi të cilin funksionon sistemi i edukimit në vazhdim në Psikologji

Valbona Treska

Valbona Treska

#

Valmira Skëndi

Valmira Skëndi

#

Erika Melonashi

Erika Melonashi

#

Ardjana Mali

Ardjana Mali

#

Marsela Shehu

Marsela Shehu

#