Legjislacioni

i

LIGJ NR. 40/2016 PËR URDHRIN E PSIKOLOGUT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Ligji-i-Urdhrit-te-Psikologut PDF

i

LIGJ Nr.10 171, datë 22.10.2009 PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave

Nr.10 171, datë 22.10.2009 PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË PDF

i

LIGJ Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE

Ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e Keshillit te Ministrave

Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE PDF

i

URDHËR I PËRBASHKËT i MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE MINISTRISË SË ARSIMIT, SPORTEVE DHE RINISË

Për miratimin e Rregullores së Praktikës Profesionale për profesionin e rregulluar të psikologut në Republikën e Shqipërisë

Urdher i Perbashket

i

STATUTI I URDHRIT TË PSIKOLOGUT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

i

RREGULLORE PËR REGJISTRIMIN, ANËTARËSIMIN DHE LIÇENCIMIN NË URDHRIN E PSIKOLOGUT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

i

KODI I ETIKËS DHE DEONTOLOGJISË

i

RREGULLORJA E GJYKIMIT DISIPLINOR PROFESIONAL

i

RREGULLORJA E EDUKIMIT NË VAZHDIM NË PSIKOLOGJI

i

RREGULLORJA E ZGJEDHJEVE

i

RREGULLORJA E PROVIMIT TË RILICENCIMIT