Dokumentacioni per Anetarsim!

Për t’u regjistruar si anëtar i Urdhrit të Psikologut duhet të paraqiten dokumentet e mëposhtme:   Pasaportë ose Kartë ID të vlefshme fotokopje Kërkesë për anëtarësim  Curriculum Vitae Diplomat, të cilat vërtetojnë studimet e kryera dhe titujt e fituar, sipas...