Të sapo licencuarit!

Ju bëjmë me dije të gjithë psikologëve që janë në listën e paraqitur se, nga dita e Premte datë 06/04/2018  janë  të lutur të paraqiten pranë zyrave të urdhrit për të tërhequr Licencat dhe Kartat përkatëse.   Selvije Koka Psikologe Organizacionale 316 Dezdimona...

Njoftim! Psikologët në drejtësi!

Tashmë jeni në dijeni se në kuadër të implementimin me efikasitetit të Kodit Penal të Dretësisë për të Mitur, kërkohet përfshirja e psikologut që asiston të miturin gjatë procesit penal në të gjitha fazat e procedimit, në polici, prokurori, gjykatë, etj. Si pjesë e...