Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim për vende vakante në Këshillin Kombëtar!

Njoftim! Urdhri i Psikologut Ju njofton se pas vendimit të Këshillit Kombëtar të Psikologut për konstatimin e ndërprerjes së mandatit për tre anëtarë të tij, bazuar në Ligjin nr.40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e UP...

Rihapen Aplikimet për Provimin e Shtetit!

Të nderuar Anëtarë, Urdhri i Psikologut Ju njofton se janë rihapur aplikimet për kryerjen e Provimit të Shtetit. Provimit të Shtetit do duhet t’i nënshtrohen këto kategori psikologësh: 1.Kategoria e psikologëve, të cilët e kanë përfunduar me sukses Praktikën...

Njoftim i rëndësishëm!

Njoftim i rëndësishëm! Urdhri i Psikologut Ju njofton se ka konstatuar se psikologët, të cilët kanë aplikuar së fundmi për rilicencim nëpërmjet website-it tonë, nuk kanë depozituar dokumentat e nevojshme për njohjen e krediteve (çertifikatat e pjesëmarrjeve në...
Njoftim

Njoftim

Njoftim! Urdhri i Psikologut njofton se psikologët, emrat e të cilëve janë të shënuar në listën bashkëngjitur, rezultojnë se kanë kryer aplikimin online në website-in tonë për regjistrimin në Provimin e Shtetit, por për arsye të problemeve teknike që mund të kenë...
Takim online me anëtarësinë

Takim online me anëtarësinë

Të nderuar Anëtarë të U.P, Në kuadër të rilicencimeve, përmbushjes së krediteve, afateve dhe rregulloreve që duhet të zbatojë secili nga ne, si dhe duke vlerësuar me kujdes problematikat që janë hasur deri më tani, Presidentja e UP Dr.Valbona Treska dhe stafi ju...