Grupi I

 1. Cili është roli i psikologut në institucionin ku është zhvilluar praktika?
 2. Prezantoni punën e përditshme të psikologut në institucion ku është zhvilluar praktika.
 3. Prezantoni marrëdhënien profesionale të psikologut me profesionistët e tjerë në institucion.
 4. Prezantoni eksperiencën tuaj si praktikant në punën e përditshme.
 5. Cilat janë vështirësitë më të mëdha që has psikologu në punën e përditshme në institucionin ku keni zhvilluar praktikën?
 6. Cilat ishin vështirësitë që keni hasur si praktikant përgjatë praktikës profesionale?
 7. Prezantoni mardhënien tuaj si praktikant me profesionistët e tjerë në institucion.
 8. Prezantoni Strukturën Organizative (organogramën) të institucionit.
 9. Cili është pozicioni dhe roli i psikologut në këtë strukturë?
 10. Mendoni se pozicioni i psikologut është ai i duhuri në strukturën organizative?
 11. Cilat janë sipas jush pikat e forta dhe pikat e dobta të pozicionit të psikologut në strukturën organizative ku keni zhvilluar praktikën?

 

Grupi II

 1. Cilat janë procedurat specifike të punës që ndiqen në institucionin e praktikës tuaj?
 2. A trajtoheshin të gjitha problematikat e shëndetit mendor në institucionin ku keni kryer praktikën?
 3. Cilat ishin problematikat më të hasura të shëndetit mendor gjatë punës tuaj?
 4. Si procedohej me rastet, të cilat nuk ishin kompetencë e institucionit për t’u trajtuar?
 5. Cili është rrjeti i institucioneve të tjera me të cilin istitucioni ku keni zhvilluar praktikën bashkëpunonte?
 6. Cila ishte praktika e referimit të rasteve?
 7. Cfarë dokumentacioni standard kërkohej në dosjet e punës nga institucioni?
 8. Si dokumentoheshin dhe ruheshin të dhënat e klientit?
 9. Cfarë përmbante miratimi i informuar? Në cilin moment të trajtimit nënshkruhej miratimi i informuar?
 10. Çfarë metodash përdoren për të grumbulluar informacionin mbi rastet në institucionin ku keni kryer praktikën?
 11. Cfarë metodash përdoren për vlerësimin e rasteve në institucionin ku keni kryer praktikën?
 12. Cilat janë metodat që ju keni aplikuar në punën tuaj, gjatë kohës së praktikës, dhe cili ka qenë qëllimi i përdorimit të tyre?
 13. A aplikohet përdorimi i testeve në këte institucion? Nëse po, cilat teste janë ato?
 14. A zotërohen në portofolin e tij institucioni instrumenta psikometrikë të standartizuar? Nëse po cilat janë ato?
 15. Cilat janë kompetencat bazë në praktikën e një psikologu të profilit tuaj?
 16. Cfarë aftësish ishin të domosdoshme në profilin e psikologut për të cilin keni kryer praktikën?
 17. A ishin studimet mbi popullatën ku ofrohej ky shërbim, pjesë e praktikës së këtij institucioni?

 

Grupi III

 1. A mund të vendosë UP sanksione ndaj anëtarëve të tij për shkelje të Standardeve të Kodit të Etikës?
 2. Prezantoni ndryshimin ndërmjet parimeve të përgjithshme të cilat ka psikologu në punën e përditshme dhe standardeve etike?
 3. Prezantoni parimet e përgjithshme të cilat ka psikologu në punën e përditshme:
 4. Prezantoni Parimin e përgjithshëm C: Integriteti:
 5. Kur psikologët konstatojnë se mund të ketë ndodhur një shkelje etike nga një psikolog tjetër dhe zgjidhja jozyrtare është e përshtatshme dhe efikase, c’duhet të bëjnë?
 6. Cilat janë hapat e arsyeshëm të cilat psikologët ndërrmarrin përpara se të delegojnë punën tek punonjësit, mbikqyrësit, vartësit, kërkuesit, ndihmësit ose tek profesionistë të tjerë të lirë (si p.sh. përkthyesit)?
 7. Nëse psikologët, gjatë kryerjes së një detyre profesionale, bëhen të vetëdijshëm për probleme personale, që mund të ndikojnë në realizimin e duhur të saj, cfarë duhet të bëjnë?
 8. Kur psikologët japin këshilla publike apo komentojnë nëpërmjet shtypit, internetit ose transmetime të tjera elektronike, cilat janë masat që duhet të ndërmarrin për deklaratat e tyre?
 9. Cfarë duhet të bëjnë psikologët përpara se të regjistrojnë zërin ose imazhin e individëve, të cilëve iu ofrojnë shërbim?
 10. A paraqesin psikologët si punë të tyre të dhëna apo pjesë nga puna e dikujt tjetër?
 11. A nxisin psikologët ndonjëherë përdorimin e teknikave të vlerësimit psikologjik nga persona të pakualifikuar?
 12. Në cilat raste psikologët përfundojnë terapinë?
 13. Cilat janë procedurat paraprake për Gjykimin në Komisionin Etik Disiplinor Profesional?
 14. A lejohet dhënia e informacionit për mediat kur ka rast Gjykimi në Komisionin Etik Disiplinor Profesional para se të shpallet vendimi përfundimtar nga Këshilli Kombëtar?
 15. Prezantoni fazën e mbyllur dhe vendimarrjen e një rasti Gjykimi në Komisionin Etik Disiplinor Profesional:
 16. A thërret Komisioni Etik Disiplinor Profesional ekspert të jashtëm?
 17. Në cilat raste psikologu duhet të përdorë kodimin apo teknika të tjera për të shmangur identifikimin e klientit? A keni patur raste të tilla në punën si praktikant?
 18. Në cilat raste psikologu e bazon vlerësimin ndaj klientit në dokumentacione dhe jo ekzaminim të drejtëpërdrejtë? Si pasqyrohet puna në këto raste?
 19. A e përfshin elementin plagjiaturë Kodi i Etikës? Cfarë duhet të mbajë në konsideratë psikologu?
 20. Cilat janë pikat të cilat psikologu duhet të mbajë vecanërisht në konsideratë për deklarata të rreme e që sanksionohen nga Kodi i Etikës si shkelje profesionale?

Grupi IV

 1. Si është hartuar plani i praktikës tuaj në bashkëpunim me supervizorin?
 2. Cila ka qenë përmbajtja e programit të praktikës tuaj dhe a ka qenë ky program në përputhje me pritshmëritë tuaja për praktikën profesionale?
 3. A është përputhur praktika në institucion me njohuritë akademike që ju keni përfituar gjatë studimeve në psikologji? Shpjego
 4. Cilat aspekte teorike keni gjetur me më shumë vend për implemetim gjatë punës si praktikant?
 5. Cilat pika të programit të praktikës mendoni se nuk janë ezauruar gjatë zhvillimit të saj?
 6. Sa orë supervizim keni realizuar dhe si ka qenë i shtrirë në kohë supervizimi?
 7. A ka patur ndonjë rast konkret në punën tuaj ku ju është nevojitur asistencë e menjëhershme nga supervizori? Si është proceduar?
 8. Evidentoni disa nga pikat e forta të supervizimit që ju kanë rritur profesionalisht gjatë praktikës tuaj.
 9. Evidentoni disa nga pikat e dobta që keni hasur gjatë supervizimit.

 

Grupi V

 1. Si e mendoni rolin e psikologut në të ardhmen në fushën e institucionit ku keni kryer praktikën profesionale?
 2. A kërkonte natyra e punës në fushën ku keni kryer praktikën më shumë pavarësi profesionale?
 3. Bashkëpunimi me kolegët, me eprorin, etj., a mund të përmirësonte akoma më shumë rolin e psikologut në institucionin ku keni zhvilluar praktikën profesionale?
 4. A keni bërë ju sugjerime në përmirësimin e punës së institucionit ku keni kryer praktikën? Cfarë konkretisht është marrë në konsideratë nga sugjerimet tuaja?
 5. Ju prireni më shumë nga pavarësia profesionale apo nga bashkëpunimi me stafin për të përmirësuar punën tuaj?
 6. Cfarë do të sugjeronit ju për të përmirësuar punën e psikologut në institucionin përkatës?
 7. Sa i rëndësishëm është menaxhimi i kohës në punën tuaj dhe cfarë ndikimi ka ajo në përmirësimin e punës së një psikologu?
 8. Sa i rëndësishëm është procesi i konsultimit në punën tuaj si psikolog? Cilat janë grupet e konsultimit në punën tuaj?