Njoftim! Psikologët në drejtësi!

Tashmë jeni në dijeni se në kuadër të implementimin me efikasitetit të Kodit Penal të Dretësisë për të Mitur, kërkohet përfshirja e psikologut që asiston të miturin gjatë procesit penal në të gjitha fazat e procedimit, në polici, prokurori, gjykatë, etj. Si pjesë e...