Programi i Transparencës

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Urdhri i Psikologut publikon Programin e Transparencës të miratuar nga Kryetari i UP-së. UP publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë programin e transparencës në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në programin e transparencës së UP-së janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të UP. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit UP, vlerëson nëse ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, UP mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Në përputhje me programin e transparences së publikuar, UP, vendos në dispozicion të publikut, në faqen zyrtare të internetit www.urdhriipsikologut.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një rubrikë të quajtur “Programi i Transparencës”.

 Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, si dhe duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programit të transparencës.

 Programi i transparencës është miratuar me Urdhërin nr. 320, datë 5.03.2021 të Kryetarit, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror i Eksporteve.

 Urdher programi i transparences.pdf

 

Historiku

RRETH NESH

Menjëherë pas çertifikimit të zgjedhjeve, që në fillim të muajit shkurt 2017, nisi puna për konstituimin e institucionit. Në shkurt 2017 Urdhri u pajis me vulën zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes, çka i hapi rrugën zyrtarizimit të marrëdhënieve institucionale. Detyra e parë konsistoi në kërkesën ndaj ministrive të linjës për plotësimin e vendeve me përfaqësues të tyre në Këshillin Kombëtar, në mënyrë që organi të bëhej funksional. Mbledhjet e para jo-formale të Këshillit u realizuan në ambjente private, ndërkohë që nisi puna e ngritjes së selisë së institucionit. Në ndryshim nga të gjithë ligjet e mëparshme për ngritjen e urdhrave të tjerë profesionalë në vend, në të cilat shteti angazhohej të financonte për një apo dy vite institucionet e sapo krijuara, ligji “Për Urdhrin e Psikologut në RSH” nuk parashikonte asnjë ndihmë financiare për krijimin e tij. Zyrat e Urdhrit dhe e gjithë infrastruktura për funksionim u ngritën mbi bazën e kontributit personal, me qëllim plotësimin e nevojave fillestare imediate për funksionimin e tij.

Maji ka vazhduar të jetë muaj suksesi dhe aktivitetesh. Në punën e vazhdueshme që kemi bërë për të konsoliduar marrëdhëniet tona ndërkombëtare, që në muajin e parë të krijimit të U.P., kemi arritur të   finalizojmë me sukses më 31 Maj 2019, anëtarësimin tonë me të drejta të plota në Europen Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).
 

Presidenti

Dr.Valbona Treska

Presidente e Urdhrit të Psikologut Shqipëri

Valbona Treska ka lindur nё Tiranё më 28.07.1980. Angazhimet e saj nё fushёn e psikologjisё kanё nisur qё gjatё viteve tё shkollimit. Pas pёrfundimit tё studimeve nga viti 2004 deri nё janar tё vitit 2016 ka punuar si psikologe pranё Drejtorisё Arsimore Rajonale, Tiranё, e atashuar nё shkollёn e mesme “Sami Frashёri”.
Prej vitit 2004 punon si eksperte psikologe pranё gjykatave tё tё gjitha niveleve nё vend, kryesisht pranё Gjykatёs së Rrethit Gjyqёsor Tiranё. Fokus i punёs së saj kanё qenё, jo vetёm çёshtjet pёr zgjidhjet e martesave, numri i tё cilave i ka kaluar tё 2000 rastet gjatё kёtyre viteve, por edhe vlerёsimet pёr shpёrblime dёmi moral dhe ekzistencial, heqjet e pёrgjegjёsive prindёrore, birёsimet, urdhrat e mbrojtjes etj.
 
 

Asambleja Kombëtare

 
Asambleja Kombëtare është organi më i lartë drejtues i Urdhrit dhe përbëhet nga tërësia e anëtarëve të Urdhrit.
 

Asambleja Kombëtare ka këto funksione:

a) zgjedh Këshillin Kombëtar dhe Presidentin e Urdhrit, me votim të fshehtë dhe me shumicë të thjeshtë të të gjithë anëtarëve të saj;

b) Miraton statutin e Urdhrit;

c) miraton Kodin e Etikës dhe Deontologjisë;

ç) miraton rregulloren për gjykimin disiplinor profesional;

d) miraton rregulloren për regjistrimin, anëtarësimin dhe licencimin;

dh) miraton rregulloren për organizimin e praktikës profesionale;

e) shqyrton dhe miraton projektbuxhetin e Urdhrit, si dhe shqyrton buxhetin faktik të tij;

ë) analizon veprimtarinë vjetore të organeve të Urdhrit;

f) shqyrton raportin e auditit të jashtëm, në intervale trevjeçare

 

 

Kёshilli Kombёtar

Këshilli Kombëtar i Urdhrit është organi ekzekutiv i Urdhrit, i cili përbëhet nga 17 anëtarë. Në përbërjë të Këshillit Kombëtar janë edhe 5 anëtarë të caktuar nga Ministritë, aktualisht vetëm 4 anëtarë, përkatësisht nga:

 1. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (njëkohësisht edhe Autoriteti Kompetent i Urdhrit të Psikologut sipas ligjit)
 2. Minitria e Arsimit Sportit dhe Rinisë
 3. Ministria e Drejtësisë
 4. Ministria e Mbrojtjes

 

Këshilli Kombëtar ka këto përgjegjësi:

 

 1. Miraton strukturën e vet organizative.
 2. Cakton kuotizacionin dhe tarifat.
 3. Administron pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Urdhrit në nivel kombëtar.
 4. Mbikëqyr të gjithë veprimtarinë e organeve që varen prej tij.
 5. Harton statutin, rregulloret e Urdhrit, si dhe Kodin e Etikës dhe Deontologjisë dhe ia propozon ato për miratim Asamblesë Kombëtare.
 6. Mban dhe përditëson Regjistrin e Urdhrit të Psikologut.
 7. Ngre grupe pune ad hoc për kryerjen e kontrolleve për ushtrimin e profesionit të psikologut.
 8. Përgatit dhe publikon raportin vjetor dhe financiar.

 

Komisioni Etik

1. Pranë Këshillit Kombëtar funksionon Komisioni Etik i Gjykimit Disiplinor Profesional, si organizëm i gjykimit profesional. Ky komision përbëhet nga 5 anëtarë të zgjedhur nga Këshilli Kombëtar.

2. Komisioni shqyrton ankesat e bëra nga çdo person apo institucion në organet e Urdhrit, të cilat lidhen me ushtrimin e profesionit dhe përbëjnë shkelje të Kodit të Etikës dhe Deontologjisë.

3. Mënyra e ngritjes dhe funksionimit të Komisionit Etik të Gjykimit Disiplinor Profesional përcaktohet në statutin dhe në rregulloren e gjykimit profesional të Urdhrit.

 

Komisioni Etik i Gjykimit Disiplinor Profesional heton dhe gjykon në bazë të fakteve e provave të administruara dhe seancës dëgjimore me anëtarin e Urdhrit, ndaj të cilit mund të merret masa disiplinore. Kur vërtetohet se anëtari ka kryer shkelje të etikës të Kodit të Etikës dhe Deontologjisë ose ka bërë gabime teknike, ai jep këto masa:

a) vërejtje me shkrim;

b) vërejtje me paralajmërim;

c) gjobë nga 10 000 (dhjetë mijë) lekë deri 100 000 (njëqind mijë) lekë;

ç) propozim për shkarkim nga funksione drejtuese në institucione publike dhe private;

d) pezullim nga e drejta e zgjedhjes në organet drejtuese të Urdhrit të Psikologut deri në 3 vjet;

e) përjashtim nga Urdhri i Psikologut për një periudhë deri në 3 vjet

 

Komisioni i Liçensimit

Komisioni i Liçencimit kryen këto funksione:

a) bashkëpunon me Institucionet kompetente për miratimin e rregullave për liçensimin e psikologëve;

b) miraton zyrtarisht dhënien e Liçencës profesionale për psikologët, që kanë kryer provimin e shtetit;

c) verifikon plotësimin e kushteve ligjore për liçencimin e psikologëve, që përjashtohen nga detyrimi për të dhënë provimin e shtetit dhe miraton liçensimin e tyre. Përjashtohen nga detyrimi për të dhënë provimin e shtetit psikologët që, në çastin e hyrjes në fuqi të ligjit 40/2016  “Për Urdhrin e Psikologut”, ushtrojnë ose kanë ushtruar profesionin e psikologut, si dhepsikologët, të cilët e fitojnë të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar jashtë Republikës së Shqipërisë, në përputhje me përcaktimet e Këshillit të Ministrave;

d) informon Këshillin Kombëtar për të gjitha liçencimet e kryera, si dhe për rastet e refuzimit të liçencimit

 

Koordinatorët Lokal

Urdhri i Psikologut, për tu ardhur në ndihmë e për të lehtësuar shërbimet për të gjithë anëtarët e tij, në të gjithë vendin, po krijon rrjetin e Koordinatorëve Lokalë në mbarë vendin, të cilët do t’i paraprijnë hapjes së Zyrave Rajonale të Urdhrit të Psikologut. Ky rrjet ka si qëllim ofrimin e mbështetjes, ndihmës dhe mbrojtjes së interesave për të gjithë anëtarëve të Urdhrit të Psikologut të rajonit përkatës, duke patur në fokus nevojat dhe problematikat, që ata ndeshin gjatë ushtrimit të profesionit të psikologut. Ndërtimi i këtij rrjeti ka nisur nga Qarku Shkodër dhe vijon me qarqet e tjera.

Koordinatori Lokal ka si mision:

 • Kryerjen e shërbimeve për anëtarët e Urdhrit në kuadër të shpërndarjes efektive të informacioneve që lidhen me ushtrimin e profesionit, mbledhjes dhe shpërndarjes së dokumentacionit specifik, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së ushtrimit të profesionit të psikologut në institucionet përkatëse rajonale dhe uljen e kostove për përfitimin e këtyre shërbimeve për anëtarët e Urdhrit në rajon.
 • Vendosjen dhe ruajtjen e marrdhënieve të Urdhrit me organet vendore dhe subjektet e tjera publike dhe private në rajon, me qëllim rritjen e ndikimit dhe faktorizimin e Urdhrit të Psikologut në rajon.
 • Organizimin e përbashkët të aktiviteteve sociale dhe profesionale për anëtarët e Urdhrit në rajon.

 

Komisioni i Praktikës Profesionale

 
Komisioni i Praktikës profesionale përbëhet nga 5 anëtarë.
 
Funksionet e këtij Komisioni janë:
 
a) Të shqyrtojë dokumentacionin e anëtarëve me statusin e praktikantit që kanë përvojë pune në ushtrimin e profesionit të psikologut
 
b)verifikon plotësimin e kushteve nëse përvoja e praktikantit, mund ta përjashtojë atë pjesërish ose plotësisht nga detyrimi për ushtrimin e praktikës profesionale 1 vjeçare, sipas rregullores së Praktikës Profesionale

 

Komisioni i Edukimit në Vazhdim

 
Komisioni i Edukim në Vazhdim është organi më i lartë vendimmarrës i Urdhrit të Psikologut në lidhje me miratimin, akreditimin dhe mbikqyrjen e zbatimit të programeve të trajnimit profesional në psikologji. Ai përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët Presidenti i Urdhrit te Psikologut është anëtar për shkak të detyrës dhe njëkohësisht kryetar i këtij Komisioni, për shkak të detyrës, ndërsa 4 anëtarët e tjerë përzgjidhen nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Psikologut, me konkurrim, nga radhët e anëtarëve të Urdhrit të Psikologut dhe të botës akademike shkencore.
 

Kompetencat e Komsionit të Edukimit në Vazhdim

Kompetencat e Komsionit të Edukimit në Vazhdim përcaktohen në Rregulloren “Për sistemin e edukimit në vazhdim për profesionin e psikologut”, si dokument bazë mbi të cilin funksionon sistemi i edukimit në vazhdim në Psikologji

LIGJ NR. 40/2016 PËR URDHRIN E PSIKOLOGUT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Ligji-i-Urdhrit-te-Psikologut

LIGJ Nr.10 171, datë 22.10.2009 PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave

LIGJ_Per-Profesionet-e-Rregulluara

LIGJ Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE

Ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e Keshillit te Ministrave

Ligj nr.8480 per funksionimin e organeve kolegjiale te administrates shteterore dhe enteve publike

STATUTI I URDHRIT TË PSIKOLOGUT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

STATUTI-I-URDHRIT-TE-PSIKOLOGUT-n

RREGULLORE PËR REGJISTRIMIN, ANËTARËSIMIN DHE LIÇENCIMIN NË URDHRIN E PSIKOLOGUT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Rregullore-per-rregjistrimin-anetaresimin-dhe-licencimin

KODI I ETIKËS DHE DEONTOLOGJISË

Kodi Eikes dhe Deontologjise

RREGULLORJA E GJYKIMIT DISIPLINOR PROFESIONAL

Rregullorja-e-Gjykimit-Disiplinor-Profesional-sic-eshte-pas-ndryshimeve-2020

RREGULLORJA E EDUKIMIT NË VAZHDIM NË PSIKOLOGJI

RREGULLORJA-E-EDUKIMIT-NË-VAZHDIM-NË-PSIKOLOGJI-
RREGULLORJA-E-EDUKIMIT-NË-VAZHDIM-NË-PSIKOLOGJI-draft-propozim

RREGULLORJA E ZGJEDHJEVE

rregullorja-e-zgjedhjeve-2

Nuk e disponojmë këtë lloj informacioni

Raporti i Auditimit Financiar viti 2017

Raporti i auditimit 2017

Raporti i Auditimit Financiar viti 2018

Raporti i auditimit 2018

Raporti i Auditimit Financiar viti 2019

Raporti i auditimit 2019

Nuk e disponojmë këtë lloj informacioni.

 
 

Shërbimet që ofrohen nga UP:

 
 
Misioni i Urdhrit të Psikologut është nxitja dhe ruajtja e standardeve të larta në formimin dhe
ushtrimin e profesionit në fushën e psikologjisë, si dhe mbrojtja e përfituesve të shërbimit nga
kequshtrimi i profesionit të psikologut.
 Për realizimin e misionit të tij, Urdhri i Psikologut ushtron këto kompetenca:
 
a) jep dhe heq të drejtën për ushtrimin e profesionit të psikologut;
b) mban Regjistrin Themeltar të Urdhrit të Psikologut dhe menaxhon sistemin e administrimit e të
përditësimit të tij;
c) nxit arritjen e standardeve të larta në edukimin dhe formimin profesional e etik të anëtarëve të
Urdhrit;
ç) vendos standarde etike e deontologjike, të detyrueshme për çdo psikolog dhe monitoron
zbatimin e tyre gjatë ushtrimit të profesionit;
d) mbron të drejtat e anëtarëve të Urdhrit, integritetin moral dhe profesional të tyre e të profesionit
të psikologut;
dh) nxit dhe ndihmon marrjen e masave, me qëllim përmirësimin e shërbimit të ofruar nga
ushtruesit e profesionit dhe mbrojtjen e përfituesit të shërbimit nga kequshtrimi i profesionit;
e) bashkëpunon me institucionet përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi, institucionet e tjera,
shkencore dhe arsimore, për të siguruar standarde në edukimin e vazhdueshëm, kualifikimet dhe
specializimet pasuniversitare të Urdhrit;
ë) informon publikun, nëpërmjet faqes zyrtare të Urdhrit, për të gjitha aktet e miratuara nga organet
e Urdhrit, të përcaktuara në këtë ligj.

Nuk e disponojmë këtë lloj informacioni

Lista e dokumentave

 
 
Për t’u regjistruar si anëtar i Urdhrit të Psikologut duhet të paraqiten dokumentet e mëposhtme:
 
 • Pasaportë ose Kartë ID të vlefshme fotokopje
 • Curriculum Vitae
 • Diplomat, të cilat vërtetojnë studimet e kryera dhe titujt e fituar, sipas ligjit, kopje të njehsuara me origjinalin
 • Nëse ka ushtruar më parë profesionin e psikologut, vërtetim të protokolluar nga organi drejtues i institucionit publik apo privat, ku ka punuar
 • Dëshmi penaliteti
 • Fotografi Digitale (CD ose në adresën e email: info@urdhriipsikologut.al)
 • Mandat pagesë për tarifën e regjistrimit dhe kuotën e anëtarësimit

   

Klikoni dhe Shkarkoni Kërkesën për anëtarësim dhe Deklaratën TIP ,të cilat duhet ti nënshkruani paraprakisht dhe t’i  bashkangjitni dokumentacionit të mësipërm.

 

Mënyrat e pagesës

Në çdo pikë të Posta Shqiptare dhe në çdo filial të Raiffeisen Bank

 
   

 

 •   Regjistrim – 2000.00 Lekë      ( *Kryhet vetëm nje herë në çastin dhe momentin e parë te regjistrimit* )

 

 •   Kuotizacion vjetor

  1.Për të gjithë anëtarët psikologë me statusin e Praktikantit (pra për të gjithë ata që nuk janë të Licencuar), Kuotizacioni Vjetor do të jetë në vlerën 4.500 Lekë.

  2.Për të gjithë anëtarët psikologë të cilët janë të licencuar dhe që janë pjesë e Regjistrit Elektronik të Ekspertëve në Ministrinë e Drejtësisë, Kuotizacioni vjetor do të jetë në vlerën 15.000 Lekë.

  3.Për të gjithë anëtarët e tjerë, të cilët nuk bëjnë pjesë në asnjë prej kategorive të mësipërme vlera e Kuotizacionit vjetor do të ngelet e njëjtë në masën 6.000 Lekë.

      ( *Pagesa e kuotizacionit vjetor, pagesë për vit kalendarik. Afati përfundimtar i pagesës është deri më 31 Mars të çdo viti kalendarik* )

 

 •   Licencim – 15000.00 Lekë     (  *Ështe tarifa e liçensimit që pagohet nga çdo psikolog pasi i aprovohet nga komisioni i liçensimit e drejta për te ushtruar profesionin*)
 

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

Nuk e disponojmë këtë lloj informacioni