Programi i Transparencës

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Urdhri i Psikologut publikon Programin e Transparencës të miratuar nga Kryetari i UP-së. UP publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë programin e transparencës në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në programin e transparencës së UP-së janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të UP. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit UP, vlerëson nëse ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, UP mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Në përputhje me programin e transparences së publikuar, UP, vendos në dispozicion të publikut, në faqen zyrtare të internetit www.urdhriipsikologut.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një rubrikë të quajtur “Programi i Transparencës”.

 Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, si dhe duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programit të transparencës.

 Programi i transparencës është miratuar me Urdhërin nr. 320, datë 5.03.2021 të Kryetarit, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror i Eksporteve.

 Urdher programi i transparences.pdf

 

Në fillim të vitit 2017, pas çertifikimit të zgjedhjeve, nisi puna për krijimin e Urdhrit të Psikologut të Shqipërisë. Më shkurt 2017, Urdhri u pajis me vulën zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes, duke hapur rrugën për marrëdhënie institucionale. Fillimisht u krijua Këshilli Kombëtar dhe ngritja e selisë u bë me kontribute personale, pa ndihmë financiare nga shteti.

Në maj 2019, Urdhri u anëtarësua në European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), fuqizuar rolin e psikologut të punës. Më pas, në korrik të 2019, u bë anëtar i 38-të me të drejta të plota në European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). Në qershor 2022, Urdhri i Psikologut nënshkroi memorandumin e Aleancës Globale të Psikologëve të përbërë nga përfaqësues nga e gjithë bota.

Ky është një shkurtim i ngjarjeve kryesore të zhvillimit të Urdhrit të Psikologut të Shqipërisë në vitet 2017-2019 dhe arritjet e tij në skenën ndërkombëtare.

 
 
 

Presidenti

Dr.Valbona Treska, Presidente e Urdhrit të Psikologut

Dr. Valbona Treska ka lindur nё Tiranё më 28.07.1980. Ёshtё e martuar dhe ёshtё nёnё e dy djemve. Pёrfundoi studimet e larta nё vitin 2004 në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega Psikologji Klinike. Në qershor 2010 përfundoi Masterin Shkencor në Shkenca Administrative. Në qershor 2016 fitoi gradën shkencore “Doktor shkencash në psikologji” nё fushёn e psikologjisё ligjore, në Universitetin e Tiranës.

Pas pёrfundimit tё studimeve nga viti 2004 deri nё janar tё vitit 2016 ka punuar si psikologe pranё Drejtorisё Arsimore Rajonale, Tiranё. Prej vitit 2004 punon si eksperte psikologe pranё gjykatave tё tё gjitha niveleve nё vend, kryesisht pranё Gjykatёs së Rrethit Gjyqёsor Tiranё. Nё vitin 2011 u zgjodh Kryetare e Shoqatёs Shqiptare tё Psikologёve Ligjorё dhe ka qenё aktive qё prej vitit 2004 nё rritjen e cilёsisё dhe standardeve tё punёs pёr psikologёt ligjorё. Prej vitit 2011 punon si lektore në disa universitete si: “Albanian University”, “Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë” dhe “Universiteti Barleti”.

Dr. Valbona Treska ka drejtuar studion e saj nё trajtimin e rasteve dhe ofrimin e shёrbimit psikologjik nga viti 2005 deri në vitin 2018. Në prill 2018 krijoi Qendrën e Shërbimeve Psikologjike – Ligjore “Family”, të cilën vazhdon ta drejtojë.

Nё 28 janar 2017 ajo u zgjodh si Presidente e Parё e Urdhrit tё Psikologut nga Asambleja Themeluese dhe prej kёsaj kohe ka vijuar punёn intensivisht nё forcimin e institucionit dhe fuqizimin e rolit tё psikologut.

Nё korrik 2019 ajo udhёhoqi procesin e anёtarёsimit me tё drejta tё plota tё Urdhrit tё Psikologut tё Shqipёrisё nё Federatёn e Psikologёve tё Europёs (EFPA). Nё 28 korrik 2020 nёnshkroi tё parin Memorandum Bashkёpunimi me Shoqatёn e Psikologёve Amerikanё (APA).

Prej vitit 2021 është anëtare e Bordit të Etikës pranë Federates Europiane të Psikologëve (European Federation of Psychologists’ Associations). Ёshtё përfaqësuese e Shqipërisë në Këshillin Ekzekutiv të Shoqatës së Psikologëve të Punës dhe Organizacional (EWOP) dhe përfaqësuese e Shqipërisë në Këshillin e Vendeve Anёtare të Federatës së Psikologëve Europianë (EFPA).

Nё korrik 2021, nё Kongresin Global tё Psikologjisё u pёrzgjodh si folëse nga Shoqata e Psikologёve Amerikanё (APA), nga më shumë se 60 shtete anëtare të Aleancёs Globale tё Psikologёve ku referoi mbi temën: “Transformim i Shoqatave Kombëtare të Psikologjisë për një të ardhme të suksesshme globale”.

Në janar të 2022, me Vendim tё Kёshillit tё Ministrave është zgjedhur anëtare e Komisionit Kombëtar të Përzgjedhjes për Trupën e Nivelit të Lartë Drejtues (TND) me mandat 5 vjeçar.

Nё korrik 2022, gjatё Samitit tё II tё Aleancёs Globale tё Psikologёve (GPA) mbajtur nё Bogota, Kolumbi, u dekorua nga Presidenti i Shoqatёs sё Psikologёve Amerikanё (APA) Frank C. Worrell nёn moton: “Pёr Lidership tё jashtёzakonshёm nё zhvillimin e Urdhri tё Psikologut nё Shqipёri”

Znj. Treska u rizgjodh si Presidente e Urdhrit tё Psikologut nё Shqipёri nga Asambleja e Pёrgjithshme në mars të 2021 me mandat 4 vjeçar.

Ka kryer një sërë botimesh shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, ka qenё folёse nё konferenca, leksione tё hapura, ёshtё bashkёautore e disa studimeve si dhe “Manualit tё Piskologut nё Polici”. Prej 18 vitesh ёshtё aktive nё median e shkruar dhe vizive mbi rolin e psikologut.

 • Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve) (Nuk ka informacion)
  • Regjistri i realizimeve dhe donacionet (sipas viteve) (Nuk ka informacion)
 • Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik (Nuk ka informacion)
 • Regjistri i realizimeve të prokurimit publik (Nuk ka informacion)
 • Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme (Nuk ka informacion)
  Lista e Shërbimeve që ofron Urdhri i Psikologut, përfshirë (tarifat, formular aplikimi, afati kohor, procedurë ankimimi, standardet për cilësinë e shërbimit)
 

Shërbimet që ofrohen nga UP:

Misioni i Urdhrit të Psikologut është nxitja dhe ruajtja e standardeve të larta në formimin dhe
ushtrimin e profesionit në fushën e psikologjisë, si dhe mbrojtja e përfituesve të shërbimit nga
kequshtrimi i profesionit të psikologut.
 Për realizimin e misionit të tij, Urdhri i Psikologut ushtron këto kompetenca:
 
a) jep dhe heq të drejtën për ushtrimin e profesionit të psikologut;
b) mban Regjistrin Themeltar të Urdhrit të Psikologut dhe menaxhon sistemin e administrimit e të përditësimit të tij;
c) nxit arritjen e standardeve të larta në edukimin dhe formimin profesional e etik të anëtarëve të Urdhrit;
ç) vendos standarde etike e deontologjike, të detyrueshme për çdo psikolog dhe monitoron
zbatimin e tyre gjatë ushtrimit të profesionit;
d) mbron të drejtat e anëtarëve të Urdhrit, integritetin moral dhe profesional të tyre e të profesionit të psikologut;
dh) nxit dhe ndihmon marrjen e masave, me qëllim përmirësimin e shërbimit të ofruar nga
ushtruesit e profesionit dhe mbrojtjen e përfituesit të shërbimit nga kequshtrimi i profesionit;
e) bashkëpunon me institucionet përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi, institucionet e tjera,
shkencore dhe arsimore, për të siguruar standarde në edukimin e vazhdueshëm, kualifikimet dhe specializimet pasuniversitare të Urdhrit;
ë) informon publikun, nëpërmjet faqes zyrtare të Urdhrit, për të gjitha aktet e miratuara nga organet e Urdhrit, të përcaktuara në këtë ligj.
 
 
 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Nuk ka informacion)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi* (Nuk ka informacion)
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve* (Nuk ka informacion)
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes* (Nuk ka informacion)
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të Urdhrit të Psikologut* (Nuk ka informacion)
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike (Nuk ka informacion)
 • Lista e dokumenteve që administrohen nga Urdhri i Psikologut me afatet e ruajtjes 5-10 vite
  • Vendimet e organeve të Urdhrit të Psikologut (Ruhen përgjithmonë)
  • Urdhrat e Presidentit (Ruhen përgjithmonë)
  • Dosje e anëtarëve (Ruhen përgjithmonë)
  • Korrespondenca me Institucionet zyrtare (5-10 Vite)
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto) (5-10 Vite)

 

 

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga Urdhri i Psikologut*
  • Nuk ofrojmë shoqërore/subvencioneve
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve*
  • Nuk ofrojmë shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim* (Nuk ka informacion)
 • Procedura e ankimimit* (Nuk ka informacion)