Njoftim!
Ju lutemi lexojeni deri në fund tekstin e njoftimit.
Të gjithë psikologët që kanë përfunduar periudhën 1 vjeçare të supervizimit dhe nuk kanë kryer ende Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik duhet të sjellin deri në datë 10 Nëntor:
-Dokumentat e përfundimit të praktikës,
-Kërkesën për kryerjen e këtij provimi,
-Mandat pagesën e tarifës së provimit në vlerën 3.000 lekë
Dokumentat e përfundimit të praktikës janë:
-Vlerësimi i Supervizorit
-Vërtetim i Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore për të gjithë periudhën e praktikës.
𝗩𝗲̈𝗺𝗲𝗻𝗱𝗷𝗲: Ky njoftim 𝗡𝗨𝗞 është për psikologët që e kanë dhënë provimin e praktikës dhe janë në pritje te Provimit të Shtetit.
Aplikimet bëhen vetëm online.
Lutemi gjeni linkun bashkëngjitur: