Për t’u regjistruar si anëtar i Urdhrit të Psikologut duhet të paraqiten dokumentet e mëposhtme:

 

  • Pasaportë ose Kartë ID të vlefshme fotokopje
  • Kërkesë për anëtarësim 
  • Curriculum Vitae
  • Diplomat, të cilat vërtetojnë studimet e kryera dhe titujt e fituar, sipas ligjit, kopje të njehsuara me origjinalin
  • Nëse ka ushtruar më parë profesionin e psikologut, vërtetim  nga organi drejtues i institucionit publik apo privat, ku ka punuar
  • Dëshmi penaliteti 
  • 3 (tre) copë fotografi 3 x 4 cm
    • Mandat pagesë për tarifën e regjistrimit dhe kuotën e anëtarësimit (nr llogarise Bankare, Raiffeisen                                                                                            ” IBAN : AL90202111300000000001277574 “)

 

Shënim : Për të gjithë të regjistruarit në Urdhër të cilët e kanë paraqitur më parë dëshminë e penalitetit, nuk kërkohet një dëshmi e rifreskuar.