Shkresa e përcjellë nga Urdhri i Psikologut tek ministritë e linjës si dhe në Kryeministri, në lidhje me problematikat e shëndetit mendor pas përfundimeve të nxjerra nga raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë.