Ne vijim te procedurave te regjistrimit per anetaresimin ne Urdhrin e Psikologut, ju njoftojme se pagesat e tarifes se regjistrimit dhe e kuotizacionit vjetor kryhen :
  • 1. Prane zyrave te Urdhrit te Psikologut ne te cilat pajiseni me mandat pagesen perkatese
ose
  • 2. Ne te gjitha filialet e Raiffeisen Bank sh.a ne numrin e llogarise se Urdhrit te Psikologut :
0001277574 ne Leke IBAN : AL90202111300000000001277574
Ne rastin e kryerjes se pagesave perkatese ne banke do t’ju duhet te paraqisni mandatin e pageses ne zyrat tona per tu bashkengjitur me dokumentacionin tuaj.