Të nderuar kolegë,
Lutemi referojuni inbox në email-in tuaj për më shumë informacion mbi kuotizacionet dhe tarifat e reja të miratuara nga Këshilli Kombëtar i UP.
Kontrolloni spam nëse nuk ju ka ardhur e-mail në inbox.
Faleminderit,
Urdhri i Psikologut