Në linkun e mëposhtëm gjeni mundësinë për të marrë pjesë në një konferencë me interes për psikologë.
Konferenca do të mbahet në Nis, Serbi në datat 29-30 Shtator 2023.
Referojuni linkut për më shumë informacion.
https://dap.filfak.ni.ac.rs/en/?fbclid=IwAR1tFyu4YC3l40-L17jaiQzGtfNU0KxpEHkgCbpJq3OLzUoU4yt-7ahQvvI