Njoftohen të gjithë praktikantët, të cilët kanë për të kryer Provimin e Aftësimit Praktik pranë Urdhrit të Psikologut se datat e provimit te afësimit praktik janë: 12, 13, 14, 15, 16 Prill 2021.
Gjeni bashkangjitur dhe listat emërore për ditët që duhet të paraqiteni pranë Urdhrit te Psikologut për te kryer provimin.
 
Suksese te gjitheve.
Këtu do të gjeni orarin në linkun e mëposhtëm.