KONTRATË TIP PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS PROFESIONALE