Njoftim!

Urdhri i Psikologut njofton shpalljen e vendit të lirë për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm pranë Urdhrit të Psikologut, bazuar në nenin 36/1 të Statutit të Urdhrit të Psikologut.

Kandidatët e interesuar për këtë pozicion duhet që të depozitojnë pranë zyrës tonë dokumentacionin e mëposhtëm:

1.Kërkesë për shfaqjen e interesit për këtë pozicion.
2.Dëshmi e penalitetit (jo më e vjetër se 3 muaj).
3.Curriculum Vitae.
4.Diplomat universitare që provojnë përfundimin e studimeve të larta nga kandidati.

Afati i fundit i aplikimeve është data 13.10.2022.

Ju faleminderit!

Urdhri i Psikologut