Dokumenta Për Praktikën Profesionale

Të nderuar anëtarë!
Më poshtë gjeni modele të vlerësimit të supervizorit dhe planit të punës të Praktikës Profesionale. Duke qenë se vazhdimisht janë kërkuar nga ju modele për referim, nga dosjet e depozituara të praktikantëve me supervizime e praktika të përfunduara, kemi vlerësuar të sjellim këto modele tip.
Bashkëngjitur edhe kontrata tip që nënshkruhet mes supervizorit dhe praktikantit. Kontrata e punës realizohet nga punêdhënësi dhe nuk është pjesë e ketij seti tip dokumentacioni. Ajo dorëzohet bashkë me dokumentat e tjera te nevojshme.
Sjellim edhe një herë në vëmendje se dokumentacionet e mëposhtme janë vetëm modele dhe duhet të përshtaten rast pas rasti në varësi të fushës së praktikës profesionale dhe kohështrirjes.