Lista e dokumentave

 
 
Për t’u regjistruar si anëtar i Urdhrit të Psikologut duhet të paraqiten dokumentet e
mëposhtme:
Pasaportë ose Kartë ID të vlefshme fotokopje
Kërkesë për anëtarësim
Curriculum Vitae
Diplomat, të cilat vërtetojnë studimet e kryera dhe titujt e fituar, sipas ligjit, kopje të
njehsuara me origjinalin
Nëse ka ushtruar më parë profesionin e psikologut, vërtetim të protokolluar nga
organi drejtues i institucionit publik apo privat, ku ka punuar
Dëshmi penaliteti
 Fotografi Digitale (CD ose në adresën e email: info@urdhriipsikologut.al)
Mandat pagesë për tarifën e regjistrimit dhe kuotën e anëtarësimit
AL90202111300000000001277574 Raiffeisen Bank
    Regjistrim – 2000.00 Lekë
    Kuotizacion vjetor – 6000.00 Lekë
    Licencim – 15000.00 Lekë