Lista e dokumentave

 
 
Për t’u regjistruar si anëtar i Urdhrit të Psikologut duhet të paraqiten dokumentet e mëposhtme:
 
 • Pasaportë ose Kartë ID të vlefshme fotokopje
 • Curriculum Vitae
 • Diplomat, të cilat vërtetojnë studimet e kryera dhe titujt e fituar, sipas ligjit, kopje të njehsuara me origjinalin
 • Nëse ka ushtruar më parë profesionin e psikologut, vërtetim të protokolluar nga organi drejtues i institucionit publik apo privat, ku ka punuar
 • Dëshmi penaliteti
 • Fotografi Digitale (CD ose në adresën e email: info@urdhriipsikologut.al)
 • Mandat pagesë për tarifën e regjistrimit dhe kuotën e anëtarësimit

   

Klikoni dhe Shkarkoni Kërkesën për anëtarësim dhe Deklaratën TIP ,të cilat duhet ti nënshkruani paraprakisht dhe t’i  bashkangjitni dokumentacionit të mësipërm.

 

 

 

Mënyrat e pagesës

Në çdo pikë të Posta Shqiptare dhe në çdo filial të Raiffeisen Bank

 
   

 

 •   Regjistrim – 2000.00 Lekë      ( *Kryhet vetëm nje herë në çastin dhe momentin e parë te regjistrimit* )

 

 •   Kuotizacion vjetor – 6000.00 Lekë     ( *Pagesa e kuotizacionit vjetor, pagesë për vit kalendarik. Afati përfundimtar i pagesës është deri më 31 Mars të çdo viti kalendarik* )

 

 •   Licencim – 15000.00 Lekë     (  *Ështe tarifa e liçensimit që pagohet nga çdo psikolog pasi i aprovohet nga komisioni i liçensimit e drejta për te ushtruar profesionin*)